Forum PZHGP
FAQ FAQ Szukaj Szukaj Użytkownicy Użytkownicy Profil Profil Zaloguj się, by sprawdzić wiadomo¶ci Zaloguj się, by sprawdzić wiadomo¶ci Rejestracja Rejestracja Zaloguj Zaloguj
Obecny czas to Pon Maj 25, 2020 13:36 Zobacz posty bez odpowiedzi
Pytania do Prezydenta czę¶ć II
To forum jest zablokowane, nie możesz pisać dodawać ani zmieniać na nim czegokolwiekTen temat jest zablokowany bez możliwo¶ci zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Zobacz poprzedni temat Zobacz następny temat
Autor Wiadomo¶ć
marekgrzegorz5
Doł±czył: 10 Lut 2007
Posty: 25
WysłanyWysłany: Wto Lis 17, 2009 19:53
PostTemat postu : 
Odpowiedz z cytatem

Kolego!
Odpowiedż znajdziesz w regulaminie "Organizacyjnym".Rozdział V.paragraf 1 .pkt1.
Czyli musi być spełniony warunek,aby gołębnik znajdował się na terenie Polski.
Zobacz profil autoraWy¶lij prywatn± wiadomo¶ć Powrót do góry
RyszardTosnowiec
Doł±czył: 21 Mar 2009
Posty: 2409
WysłanyWysłany: Sro Lis 18, 2009 6:12
PostTemat postu : do pzhgp
Odpowiedz z cytatem

V. PRZYJMOWANIE NOWYCH CZŁONKÓW DO PZHGP I PRZECHODZENIE CZŁONKÓW ZWI·ZKU DO INNEGO ODDZIAŁU
§ 1
1. Członkiem Zwi±zku może być obywatel Polski i cudzoziemiec posiadaj±cy pełnię praw publicznych, pod warunkiem że prowadzi hodowlę gołębi pocztowych na terenie Polski. Tryb i warunki przyjęcia zgodnie z § 8 Statutu PZHGP s± następuj±ce, kandydat:
a) wniesie pisemn± deklarację do wybranego przez siebie Zarz±du Oddziału;itd.
Zobacz profil autoraWy¶lij prywatn± wiadomo¶ćOdwiedĽ stronę autora Powrót do góry
RyszardTosnowiec
Doł±czył: 21 Mar 2009
Posty: 2409
WysłanyWysłany: Sro Lis 18, 2009 6:14
PostTemat postu : do pzhgp
Odpowiedz z cytatem

§ 8
1. Członkiem zwyczajnym Zwi±zku może być obywatel Polski i cudzoziemiec, jeżeli :
a. wniesie pisemn± deklarację do wybranego przez siebie Zarz±du Oddziału,
b. zda egzamin ze znajomo¶ci podstawowych zasad hodowania gołębia pocztowego, znajomo¶ci Statutu PZHGP i regulaminów zwi±zkowych,
c. ui¶ci przewidzian± Regulaminem Organizacyjnym PZHGP opłatę wpisow±,
d. zostanie przyjęty przez Zarz±d Oddziału,
e. hoduje gołębie pocztowe.
Zobacz profil autoraWy¶lij prywatn± wiadomo¶ćOdwiedĽ stronę autora Powrót do góry
RyszardTosnowiec
Doł±czył: 21 Mar 2009
Posty: 2409
WysłanyWysłany: Sro Lis 18, 2009 6:24
PostTemat postu : do pzhgp
Odpowiedz z cytatem

Witam.Czy zatem nie miał racji Patas o potrzebie powołania rzecznika praw hodowcy. W zamian został 'wylany na zbity pysk z PZHGP'. Przecież te wyżej cytowane paragrafy s± przeciwstawne !!! Dlaczego pomimo moich monitów nie otrzymuję odpowiedzi z zarz±du PZHGP ?! Dlaczego te anachroniczne przepisy nie s± aktualizowane , gdy UNIA EUROPEJSKA jest bez granic ?! Czy to szeregowy członek musi pisać do wszystkich dostępnych urzędów ?! a od czego w końcu jest ZG PZHGP ?! z poważaniem -Ryszard Tosnowiec
Zobacz profil autoraWy¶lij prywatn± wiadomo¶ćOdwiedĽ stronę autora Powrót do góry
RyszardTosnowiec
Doł±czył: 21 Mar 2009
Posty: 2409
WysłanyWysłany: Sro Lis 18, 2009 6:36
PostTemat postu : e - mail do ZG PZHGP
Odpowiedz z cytatem

Witam. A oto tocz±ca się dyskusja na FORUM PZHGP na aktualne problemy - przy całkowitej bierno¶ci inż.Kawalera , który zainicjował odpowiedzi pt. Pytania do Prezydenta - //Witam.Z uwagi iż nie otrzymałem odpowiedzi na nurtuj±cy mnie problem (
Proszę uprzejmie o zmianę przepisów umożliwiaj±cych ubieganie się o tytuł
Mistrza Polski z gołębnika położonego na terytorium Czech a lotuj±cego w PZHGP.
Równocze¶nie z takim samym wnioskiem występuję do CMS CHPH w Czechach a dotyczy
możliwo¶ci ubiegania się o tytuł Mistrza Czech z gołębnika położonego na terytorium
Polski a lotuj±cego CMS CHPH. Równoległe pisma wysyłam do FCI. Z poważaniem
Ryszard Tosnowiec.P.s Pismo z odpowiedzi± od Czeskiego Zwi±zku na http://www.sunloft.pl/polacywczechach.html )postanowiłem sam się do niego odnie¶ć czytaj±c STATUT PZHGP : dowiaduję się ,że w paragrafie 9-1. Członek zwyczajny ma prawo : podpunkt c. korzystać z porad i pomoc¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±y w zagadnieniach zwi?zanych z hodowl? gołębia pocztowego.
STATUT ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWI·ZKI

§ 7
1. Członkiem Zwi?zku może być osoba fizyczna i osoba prawna.
2. Członkowie Zwi?zku dziel? się na :
a. członków zwyczajnych,
b. członków nadzwyczajnych,
c. członków honorowych,
d. członków wspieraj?cych.

§ 8
1. Członkiem zwyczajnym Zwi?zku może być obywatel Polski i cudzoziemiec, jeżeli :
a. wniesie pisemn? deklarację do wybranego przez siebie Zarz?du Oddziału,
b. zda egzamin ze znajomo?ci podstawowych zasad hodowania gołębia pocztowego, znajomo?ci Statutu PZHGP i regulaminów zwi?zkowych,
c. ui?ci przewidzian? Regulaminem Organizacyjnym PZHGP opłatę wpisow?,
d. zostanie przyjęty przez Zarz?d Oddziału,
e. hoduje gołębie pocztowe.
2. W przypadku nie przyjęcia kandydata na członka przez Zarz?d Oddziału, od uchwały Zarz?du Oddziału odmawiaj?cej przyjęcia członka, zainteresowanemu służy prawo odwołania się do Walnego Zebrania Oddziału w terminie 30 dni od daty otrzymania tre?ci uchwały na pi?mie. Uchwała ta winna zawierać uzasadnienie odmowy przyjęcia członka. Uchwała Walnego Zebrania Oddziału, jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
3. W przypadku nie przyjęcia kandydata przez Walne Zebranie Oddziału, przysługuje mu prawo o ubieganie się o członkostwo w innym Oddziale.
4. Członkiem nadzwyczajnym Zwi?zku może być osoba niepełnoletnia w wieku od 14-18 lat, jeżeli spełni warunki wymienione w § 8, pkt.1, a ponadto otrzyma pisemn? zgodę rodziców względnie opiekunów. Członek nadzwyczajny posiada wszystkie prawa i obowi?zki członka zwyczajnego z wyj?tkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz udziału w głosowaniu nad podejmowanymi uchwałami.
5. Członkiem honorowym może zostać obywatel Polski, jak i cudzoziemiec. Członkostwo honorowe może być przyznane uchwał? Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów, na wniosek Zarz?du Głównego PZHGP osobom, które ukończyły 65 rok życia i maj?, co najmniej 30. letni staż organizacyjny, oraz osobom, które za aktywn? działalno?ć zwi?zkow? otrzymały już złot? odznakę zwi?zkow?. Osoby ubiegaj?ce się o członkostwo honorowe nie mog? być s?downie karane. Członek honorowy zwolniony jest z obowi?zku płacenia składek członkowskich, za? na organizowane wystawy gołębi pocztowych ma wolny wstęp. Tryb nadawania członkostwa honorowego oraz jego uprawnienia ustala regulamin.
6. Członkiem wspieraj?cym może być osoba prawna i fizyczna nie bior?ca udziału w lotach organizowanych przez Zwi?zek, nie posiadaj?ca gołębi, a uznaj?ca cele Zwi?zku.

§ 9
1. Członek zwyczajny ma prawo :
a. wybierać i być wybieranym do władz i organów Zwi?zku przy spełnieniu wymagań wyszczególnionych w § 10,
b. uczestniczyć w zebraniach Zwi?zku,
c. korzystać z porad i pomocy w zagadnieniach zwi?zanych z hodowl? gołębia pocztowego,
d. nosić odznakę Zwi?zku,
e. uczestniczyć w wystawach organizowanych przez Zwi?zek,
f. wybierać i zmieniać swoj? przynależno?ć do Oddziału.
g. brać udział w lotach organizowanych przez Zwi?zek.
Uprawnienia wymienione w pkt. b, c, d, e, f, g przysługuj? również członkom nadzwyczajnym.
2. Członek zwyczajny i nadzwyczajny ma obowi?zek :
a. hodować gołębie,
b. brać czynny udział w pracach Zwi?zku i organizowanych zebraniach,
c. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Zwi?zku,
d. dbać o dobre imię Zwi?zku i współdziałać w d?żeniu do osi?gnięcia nakre?lonych celów Zwi?zku,
e. płacić regularnie składki i inne ?wiadczenia obowi?zuj?ce w Zwi?zku,
f. przechodz?c do innego Oddziału wnie?ć pismo do macierzystego Zarz?du Oddziału, wskazuj?c Oddział, do którego przechodzi. Warunkiem uzyskania zgody jest dokonanie rozliczenia finansowo-rzeczowego w macierzystym Oddziale. Przechodz?cy nie może ro?cić praw do własno?ci i maj?tku Oddziału, z którego odchodzi. Przej?cie do innego Oddziału może nast?pić raz na 4 lata, w ostatnim roku kadencji, po sezonie lotowym w miesi?cach paĄdziernik i listopad.
3. Członek wspieraj?cy zobowi?zany jest regularnie wywi?zywać się z deklarowanych ?wiadczeń i przestrzegać uchwał Zwi?zku.
4. Członek zwyczajny, ukarany orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej PZHGP, na podstawie § 15, ust. 1, pkt.a., podpunkt 3), 4) i pkt.b. Statutu PZHGP, nie może pełnić żadnej funkcji we władzach Zwi?zku, jeżeli nie nast?piło zatarcie kary i przywrócenie praw. Równocze?nie wertuj?c REGULAMIN
GENERALNEGO MISTRZOSTWA POLSKI 2009

1. Do udziału we współzawodnictwie lotowym na szczeblu ogólnopolskim uprawniony jest każdy członek PZHGP, który spełni warunki okre?lone w niniejszym regulaminie.-nie odnalazłem zapisu uniemożliwiaj?cego ubieganie się o tytuł
Mistrza Polski z gołębnika położonego na terytorium Czech a lotuj?cego w PZHGP. //Kolego!
Odpowiedż znajdziesz w regulaminie "Organizacyjnym".Rozdział V.paragraf 1 .pkt1.
Czyli musi być spełniony warunek,aby gołębnik znajdował się na terenie Polski //V. PRZYJMOWANIE NOWYCH CZŁONKÓW DO PZHGP I PRZECHODZENIE CZŁONKÓW ZWI·ZKU DO INNEGO ODDZIAŁU
§ 1
1. Członkiem Zwi?zku może być obywatel Polski i cudzoziemiec posiadaj?cy pełnię praw publicznych, pod warunkiem że prowadzi hodowlę gołębi pocztowych na terenie Polski. Tryb i warunki przyjęcia zgodnie z § 8 Statutu PZHGP s? następuj?ce, kandydat:
a) wniesie pisemn? deklarację do wybranego przez siebie Zarz?du Oddziału;itd. //§ 8
1. Członkiem zwyczajnym Zwi?zku może być obywatel Polski i cudzoziemiec, jeżeli :
a. wniesie pisemn? deklarację do wybranego przez siebie Zarz?du Oddziału,
b. zda egzamin ze znajomo?ci podstawowych zasad hodowania gołębia pocztowego, znajomo?ci Statutu PZHGP i regulaminów zwi?zkowych,
c. ui?ci przewidzian? Regulaminem Organizacyjnym PZHGP opłatę wpisow?,
d. zostanie przyjęty przez Zarz?d Oddziału,
e. hoduje gołębie pocztowe. //Patas o potrzebie powołania rzecznika praw hodowcy. W zamian został 'wylany na zbity pysk z PZHGP'. Przecież te wyżej cytowane paragrafy s? przeciwstawne !!! Dlaczego pomimo moich monitów nie otrzymuję odpowiedzi z zarz?du PZHGP ?! Dlaczego te anachroniczne przepisy nie s? aktualizowane , gdy UNIA EUROPEJSKA jest bez granic ?! Czy to szeregowy członek musi pisać do wszystkich dostępnych urzędów ?! a od czego w końcu jest ZG PZHGP ?! z poważaniem -Ryszard Tosnowiec
Zobacz profil autoraWy¶lij prywatn± wiadomo¶ćOdwiedĽ stronę autora Powrót do góry
J. Kawaler
Doł±czył: 23 Lut 2009
Posty: 233
WysłanyWysłany: Sro Lis 18, 2009 7:55
PostTemat postu : interpretacja statutu
Odpowiedz z cytatem

Panie Tosnowiec - z Pana wypowiedzi na tym forum wynika, że masz Pan problemy i to nie tylko z czytaniem ze zrozumieniem przepisów zwi±zkowych, a bezczynno¶ć inż. Kawalera { jak to pięknie Pan uj±ł wyżej) wynika z faktu, iż nie mam ochoty ani czasu odpowiadać na błahe pytania a do tego wystarczaj±co dobrze sformułowane w naszych przepisach. Cytujesz Pan zapisy statutu, ale w oderwaniu od siebie i w dodatku tylko te wygodne dla Pana. Proszę przeczytać par. 2 statutu oraz zapoznać się z definicj± słowa " cudzoziemiec ".
Zobacz profil autoraWy¶lij prywatn± wiadomo¶ć Powrót do góry
Kazimierz 411
Doł±czył: 19 Lut 2009
Posty: 855
WysłanyWysłany: Czw Lis 19, 2009 5:25
PostTemat postu : 
Odpowiedz z cytatem

Kazimierz 411
Doł±czył: 19 Lut 2009
Posty: 180
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 19:22
Temat postu : OD KIEDY OBAWI·ZUJ· ZMIANY WPROWADZONE W STATUCIE.
Panie Prezydencie.

Od kiedy obowi±zuj± zmiany wprowadzone w STATUCIE zgodnie z//Uchwała nr 2
podjęta na Krajowym Walnym ZjeĄdzie Delegatów
w dniu 18 kwietnia 2009 roku w Katowicach następuj±cej tre¶ci://

-Od dnia uchwalenia zmian.

-Od czasu zarejestrowania Zmian przez S±d Rejestrowy.

Zmiany wprowadzone Uchwała Nr 2 z dnia 18 kwietnia 2009 roku zostały wprowadzone do Regulaminu Organizacyjnego i czy maj± one moc prawn±.
Zobacz profil autoraWy¶lij prywatn± wiadomo¶ć Powrót do góry
RyszardTosnowiec
Doł±czył: 21 Mar 2009
Posty: 2409
WysłanyWysłany: Czw Lis 19, 2009 6:02
PostTemat postu : Re: Do ZG PZHGP
Odpowiedz z cytatem

RyszardTosnowiec napisał:
Proszę uprzejmie o zmianę przepisów umożliwiaj±cych ubieganie się o tytuł
Mistrza Polski z gołębnika położonego na terytorium Czech a lotuj±cego w PZHGP.
Równocze¶nie z takim samym wnioskiem występuję do CMS CHPH w Czechach a dotyczy
możliwo¶ci ubiegania się o tytuł Mistrza Czech z gołębnika położonego na terytorium
Polski a lotuj±cego CMS CHPH. Równoległe pisma wysyłam do FCI. Z poważaniem
Ryszard Tosnowiec.P.s Pismo z odpowiedzi± od Czeskiego Zwi±zku na http://www.sunloft.pl/polacywczechach.html
Witam.Ponowiłem moj± pro¶bę by nie zatracić sensu i czytelno¶ci idei o ,któr± wystawiłem się pod grubiański obstrzał i załatwianie partykularnych interesów.Powodzenia.
Zobacz profil autoraWy¶lij prywatn± wiadomo¶ćOdwiedĽ stronę autora Powrót do góry
Piotrek0171
Doł±czył: 24 Wrz 2007
Posty: 1394
WysłanyWysłany: Pi± Lis 20, 2009 19:43
PostTemat postu : 
Odpowiedz z cytatem

panie prezydencie prosilbym o odniesienie sie do mojego pomyslu z obraczkami... pozdrawiam
Zobacz profil autoraWy¶lij prywatn± wiadomo¶ć Powrót do góry
Piotrek0171
Doł±czył: 24 Wrz 2007
Posty: 1394
WysłanyWysłany: Sob Lis 21, 2009 9:11
PostTemat postu : 
Odpowiedz z cytatem

co do sprawy proponowalbym sie przenies do polskiego zwiazku i obejdzie sie bez sadow, strasburgow i innych...
PS: panie prezydencie czekam na odpowiedz co do obraczek...
Zobacz profil autoraWy¶lij prywatn± wiadomo¶ć Powrót do góry
J. Kawaler
Doł±czył: 23 Lut 2009
Posty: 233
WysłanyWysłany: Wto Lis 24, 2009 7:57
PostTemat postu : obr±czki olimpijskie
Odpowiedz z cytatem

Na to pytanie otrzymamy odpowiedĄ 28.11.2009 r.
Zobacz profil autoraWy¶lij prywatn± wiadomo¶ć Powrót do góry
barkley
Doł±czył: 06 Maj 2006
Posty: 6014
WysłanyWysłany: Wto Gru 01, 2009 19:39
PostTemat postu : 
Odpowiedz z cytatem

Zarz±d Główny zleci wyprodukowanie dodatkowo na 2011 rok obr±czek rodowych olimpijskich. Obr±czki te rozprowadzone zostan± na Okręgi w ilo¶ci zamówionej po cenie 1,50zł, z czego kwota 0,95zł przeznaczona zostanie na sfinansowania nagród we współzawodnictwie ogólnopolskim w lotach gołębi młodych (2011) i rocznych (2012). Ostateczny termin składania zamówień przez Okręgi na tę obr±czkę to 31.05.2010r,

No wiec gitara :) .
Zobacz profil autoraWy¶lij prywatn± wiadomo¶ćWy¶lij emailNumer GG Powrót do góry
barkley
Doł±czył: 06 Maj 2006
Posty: 6014
WysłanyWysłany: Sro Gru 02, 2009 20:30
PostTemat postu : 
Odpowiedz z cytatem

I jak to przewazniebywa, duzo halasu bylo przed, jak juz obraczki olimpijskie beda ( a przynajmniej jest takie zalozenie) to juz nikt sie nie cieszy, zero odzewu. NORMA . I to by chyba bylo na tyle :) .
Mam tylko male pytanka:
- czy obraczki beda z numerami kolejnymi?
- czy beda mialy karty ?
- jaki kolor obraczek jest planowany ?
pozdrawiam i bede wdzieczny za odpowiedz:)
Zobacz profil autoraWy¶lij prywatn± wiadomo¶ćWy¶lij emailNumer GG Powrót do góry
J. Kawaler
Doł±czył: 23 Lut 2009
Posty: 233
WysłanyWysłany: Czw Gru 03, 2009 12:54
PostTemat postu : Do Barkleya
Odpowiedz z cytatem

Obr±czka olimpijska będzie obr±czk± rodow± i będzie na niej umieszczone: Pl, numer kolejny,rok i znak olimpijski. Do obr±czek bed± wydane karty tożsamo¶ci ( z logo olimpijskim), kolor będzie biały a napisy czerwone.
Zobacz profil autoraWy¶lij prywatn± wiadomo¶ć Powrót do góry
RyszardTosnowiec
Doł±czył: 21 Mar 2009
Posty: 2409
WysłanyWysłany: Czw Gru 03, 2009 13:16
PostTemat postu : Logo Olimpijskie
Odpowiedz z cytatem

Panie inż. Kawalerze czy będzie publiczna oferta znaku loga olimpijskiego . Czy też zostanie logo wybrane we własnym kręgu ? Na marginesie dodam , że logo niemieckiej olimpiady zostało wybrane z prac nadesłanych przez hodowców.
Zobacz profil autoraWy¶lij prywatn± wiadomo¶ćOdwiedĽ stronę autora Powrót do góry
Wy¶wietl posty z ostatnich:    
Zobacz poprzedni temat Zobacz poprzedni temat
To forum jest zablokowane, nie możesz pisać dodawać ani zmieniać na nim czegokolwiekTen temat jest zablokowany bez możliwo¶ci zmiany postów lub pisania odpowiedzi

Skocz do:   

Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityk± Plików Cookies.
Możesz okre¶lić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przegl±darce.


Powered by phpBB © 2001, 2006 phpBB Group
style : saphir :: valid : xhtml css